Graduate Students

费雯雯 | Fei Wenwen

PhD Candidate
2013.Spring
Supervisor: Pro. Guo Wanlin
email: feiwenwen_1990@yahoo.cn

薛敏珉 | Xue Minmin

PhD Candidate
2013.Spring
Supervisor: Pro. Guo Wanlin
email: 806084417@qq.com

许莹 | Xu Ying

PhD Candidate
2012.Spring
Supervisor: Pro. Guo Wanlin
email: xy2430@126.com

李尧 | Li Yao

PhD Candidate
2013.Autumn
Supervisor: Pro. Guo Wanlin
email: nsiliyao@gmail.com

吴宏荣 | Wu Hongrong

PhD Candidate
2013.Autumn
Supervisor: Pro. Guo Wanlin
email: nhwuhongrong@163.com

沈纯 | Shen Chun

PhD Candidate
2013.Autumn
Supervisor: Pro. Guo Wanlin
email: 825696011@qq.com

李基东 | Li Jidong

PhD Candidate
2014.Spring
Supervisor: Pro. Guo Wanlin
email: lijidong_1990@126.com

张世宇 | Zhang Shiyu

>PhD Candidate
2014.Autumn
Supervisor: Pro. Guo Wanlin
email: xy2430@126.com

杭阳 | Hang Yang

Graduate Research Assistant
2014.Autumn
Supervisor: Pro. Guo Wanlin
email: 1582500557@qq.com

张嘉欢 | Zhang Jiahuan

PhD Candidate
2015.Spring
Supervisor: Pro. Guo Wanlin
email: 515847395@qq.com

周晓成 | Zhou Xiaocheng

PhD Candidate
2015.Autumn
Supervisor: Pro. Guo Wanlin
email: zhouxc@nuaa.edu.cn

陈红烨 | Chen Hongye

PhD Candidate
2015.Autumn
Supervisor: Pro. Guo Wanlin
email: hychen@nuaa.edu.cn

于茂林 | Yu Maolin

PhD Candidate
2015.Autumn
Supervisor: Pro. Guo Wanlin
email: 1301736333@qq.com

李保文 | Li Baowen

PhD Candidate
2015.Autumn
Supervisor: Pro. Guo Wanlin
email: 634501599@qq.com

朱俊亮 | Zhu Junliang

PhD Candidate
2016.Autumn
Supervisor: Pro. Guo Wanlin
email: 1559500121@qq.com

陆欢 | Lu Huan

PhD Candidate
2016.Autumn
Supervisor: Pro. Guo Wanlin
email: 15996570066@qq.com

郭伟 | Guo Wei

PhD Candidate
2016.Autumn
Supervisor: Pro. Guo Wanlin
email: guowei@nuaa.edu.cn

蔡海方 | Cai Haifang

PhD Candidate
2016.Autumn
Supervisor: Pro. Guo Yufeng
email: caihaifangchf@163.com

谭杰 | Tan Jie

PhD Candidate
2017.Spring
Supervisor: Pro. Guo Yufeng
email: xy2430@126.com

李露仙 | Li Luxian

PhD Candidate
2017.Autumn
Supervisor: Pro. Guo Wanlin

方孙淼 | Fang Sunmiao

PhD Candidate
2017.Autumn
Supervisor: Pro. Guo Wanlin

朱家才 | Zhu Jiacai

PhD Candidate
2017.Autumn
Supervisor: Pro. Guo Wanlin

许磊 | Xu Lei

Postgraduate
2015.Postgraduate
Supervisor: Pro. Guo Wanlin
email: 15195966216@163.com

周正 | Zhou Zheng

Postgraduate
2015.Postgraduate
Supervisor: Pro. Guo Wanlin
email: zznuaa@163.com

江磊 | Jiang Lei

Postgraduate
2015.Postgraduate
Supervisor: Chen Yaqing
email: 790509667@qq.com

郭成龙 | Guo Chenglong

Postgraduate
2015.Postgraduate
Supervisor: A.P. Zhou Jianxin
email: 907326845@qq.com

王旭峰 | Wang Xufeng

Postgraduate
2015.Postgraduate
Supervisor: Pro. Tai Guo'an
email: 1044815975@qq.com

轩啸宇 | Xuan Xiaoyu

Postgraduate
2016.Postgraduate
Supervisor: Pro. Zhang Zhuhua
email: 2991034705@qq.com

马艳三 | Ma Yansan

Postgraduate
2016.Postgraduate
Supervisor: A.P. Zhou Jianxin
email: 815845917@qq.com

缪聪 | Miao Cong

Postgraduate
2016.Postgraduate
Supervisor: Chen Yaqing
email: 103529616@qq.com

伍增辉 | Wu Zenghui

Postgraduate
2016.Postgraduate
Supervisor: Pro. Tai Guo'an
email: 675173403@qq.com

王睿 | Wang Rui

Postgraduate
2016.Postgraduate
Supervisor: Pro. Tai Guo'an

史文昊 | Shi Wenhao

Postgraduate
2017.Postgraduate
Supervisor: Pro. Guo Yufeng
email: 313267556@qq.com